Uxmal

1.    De Noordelijke Groep
2.    De groep van de 
       Begraafplaats
3.    Panorama Het Nonnenhuis      
(QuickTime plugin is hiervoor nodig)
3.    Het Nonnenhuis
4.    De Piramide van de    
       Waarzegger of Tovenaar
5.    De Balspelbaan
6.    Het Schildpaddenhuis
7.    Het Paleis van de Gouverneur
8.    De Grote Piramide
9.    Het Duivenhuis
10.    De Zuidwestelijke groep
     

Deze antieke Mayastad ligt in het enigeheuvelgebied van het schiereiland Yucatán. De grandioze Piramide van deTovenaar torent boven het bos uit en is van verre zichtbaar. Er is nog niet veelbekend over de oorsprong van Uxmal, een stad die haar hoogtepunt bereikte aanhet eind van de klassieke periode toen veel van de centra in het centralelaagland in verval begonnen te raken. Terwijl de machtige stadsstaten van deMaya’s, zoals Palenque, Tikal en Copán, langzaam werden verlaten, inde meestegevallen om redenen die ons onbekend zijn, en werden begraven onder de sneloprukkende tropische vegetatie, waren er andere centra in het noorden vanYucatán, die tot bloei kwamen. Uit archeologisch onderzoek is gebleken dat dezesteden al in de preklassieke periode bestonden. Eeuwen later, tussen 800 en 1000n.Chr., ontwikkelden ze zich tot belangrijke centra. Uxmal was in Puuc wellichthet centrum dat de grootste politieke en economische ontwikkeling doormaakte enis nu de best bewaard gebleven archeologische vindplaats. Bij de bouwwerkenstaan veel stéles, maar die geven ons geen enkele historische informatie.Het enige vastgelegde gegeven os de naam van de heerser Chac, die de stad rond900 regeerde. De decoratieve Puuc-stijl bereikte zijn hoogtepunt in Uxmal en deoverblijfselen van het ceremoniële centrum zijn een verbijsterde getuigenis vaneen wereld die compleet verschilde van die van de grootste junglesteden. Volgenseen oude legende heeft Uxmal zijn omvang en rijkdom te danken aan een dwerg dieover magische krachten beschikte. Hij zou de Piramide van de Tovenaar in 1 nachthebben gebouwd